Rešavanje Sporova i ARS

Rešite sva vaša sporna pravna pitanja i sporove uz našu stručnu pravnu pomoć u oblasti sudskog rešavanja sporova, vođenja arbiražnog postupka ili putem postupka medijacije.

dispute resolution

Zašto odabrati našu advokatsku kancelariju u rešavanju sudskih i vansudskih sporova?

Naša advokatska kancelarija ima dugogodišnje iskustvo u rešavanju različitih vrsta sudskih postupaka, kako domaćih tako i međunarodnih arbitražnih postupaka. Uz naše iskustvo i detaljno poznavanje srpskih procesnih ali i materijalnih pravnih odredbi, obezbeđujemo rešavanje sporova na brz i efikasan način, u skladu sa vašim interesima.

Eksperti u primeni srpskog i međunarodog prava

I

Naša advokatska kancelarija se može pohvaliti stručnim i detaljnim znanjem u oblasti srpskog prava, uz poznavanje međunarodnih pravnih standarda.

Samim tim, u prilici smo da vam pomognemo u rešavanju sporova sa međunarodnim elementom u kojima je potrebno primeniti kako domaće propise tako i međunarodne konvencije.

Primena domaćeg prava

II

Rešavanje sporova u Srbiji zahteva, ne samo razumevanje procesnih zakona i procedura već i poznavanje materijalnih odredbi srpskog prava.

S obzirom da smo eksperti u primeni srpskog prava, obezbeđujemo da svi procesni koraci budu blagovremeno ispunjeni uz poštovanje materijalnih propisa kako bismo ostvarili vaše ciljeve.

Rešenja prilagođena jedinstvenim potrebama klijenata

III

Svaki spor ima svoje jedinstveno činjenično stanje zbog čega je neophodno nakon detaljne analize pripremiti pravnu strategiju koja je odgovarajuća za svaki konkretni slučaj.

Naš tim advokata priprema pravne strategije koje su u skladu sa vašom jedinstvenom situacijom, obezbeđujući da izabrani metod rešavanja sporova, odgovara prirodi vašeg spora i vašem željenom ishodu.

Efikasna komunikacija i transparentnost

IV

Efikasna i otvorena komunikacija je u osnovi načina na koji pristupamo rešavanju vašeg spora. Dajemo prioritet jasnoj i transparentnoj komunikaciji kako bismo vas informisali o svakom koraku i fazi samog postupka.

Vaše učešće i razumevanje pravne strategije je od suštinskog značaja za uspeh u sporu.

Zadovoljstvo klijenata je naš prioritet

V

U našoj advokatskoj kancelariji zadovoljstvo naših klijenata nam je najvažnije. Naš uspeh merimo uspehom naših klijenata.

Recenzije i iskustva naših zadovoljnih klijenata pokazuju našu posvećenost pružanju pravne pomoći u rešavanju različitih vrsta sporova.

Rešavanje sporova na međunarodnom i lokalnom nivou

VI

Naša stručnost i iskustvo iz oblasti rešavanja sporova podrazumeva rešavanje sporova na domaćem ali i na međunarodnom nivou. Pružamo usluge domaćim i međunarodnim klijentima, uz primenu srpskog prava i međunarodnih konvencija i standarda, kako pred domaćim sudovima tako i u postupcima pred međunarodnim arbitražama.

Možete biti sigurni da ćemo na najefikasniji način zastupati vaše interese u sporovima koji podrazumevaju primenu kako domaćih tako i međunarodnih propisa.

Spremni da počnete?

Ako ste spremni da sa samopouzdanjem upravljate zakonom o rešavanju sporova, mi smo tu da vas vodimo. Pozovite za konsultacije danas!

Rešavanje sporova

Naša stručnost u rešavanju sporova prevazilazi tradicionalne parnice. Pružamo inovativna rešenja za različite pravne sporove, bilo da se radi o privrednim sporovima, radnim sporovima, sporovima u pogledu zaštite intelektualne svojine ili iz oblasti medijskog prava kao i u drugim vrstama sporova.

Sa fokusom na efikasnost i efektivnost, prilagođavamo naš pristup kako bismo osigurali brza i isplativa rešenja koja su u skladu sa vašim ciljevima. Naše usluge rešavanja sporova obuhvataju različite pravne oblasti, a naš tim advokata je stručan u zastupanju u veoma kompleksnim sudskim postupcima. Odabirom našeg tima advokata birate posvećen i iskusan tim vođen rezultatima i posvećen postizanju najboljeg mogućeg ishoda.

Disoute regulations

Upravni spor i upravni postupak

I

Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za zastupanje klijenata u upravnim postupcima i upravnim sporovima.

Bilo da je u pitanju zastupanje u upravnom postupku, podnošenje pravnog leka na odluke državnih organa ili podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave, naš tim će vam pružiti kvalitetnu i efikasnu uslugu zastupanja.

Privredni sporovi

II

Naši advokati su usko specijalizovani u zastupanju klijenata u sudskim postupcima u oblasti privrednog prava. Posedujemo dugogodišnje iskustvo u zastupanju klijenata u kompleksnim komercijalnim sporovima, uključujući sporove koji nastaju usled povrede ugovora, zakonske odgovornosti, te druge vrste sporova koji proizilaze iz komercijalnih transakcija.

Naš cilj je da na najefikasniji mogući način zaštitimo interese naših klijenata i postignemo povoljan ishod.

Sudski postupci zbog nelojalne konkurencije

III

Nudimo pravno zastupanje u sudskim postupcima pokrenutim usled povrede prava konkurencije odnosno nelojalne konkurencije.

Naše strategije u pogledu rešavanja ove vrste izuzetno složenih sudskih sporova fokusirane su na detaljnu pripremu i analizu svih neophodnih koraka radi postizanja uspeha u sporu.

Ustavne žalbe i Evropski sud za ljudska prava

IV

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć u pogledu pripreme i zastupanja klijenata u postupku podnošenja ustavnih žalbi kao i u postupku podnošenja predstavki Evropskom sudu za ljudska prava.

Zastupamo klijente u slučajevima koji uključuju kršenje ljudskih prava, podnošenje ustavnih žalbi, nudeći stučno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Građevinski sporovi

V

Specijalizovani smo za sporove koji proističu iz povrede prava iz oblasti građevine.

Imamo značajno iskustvo u zastupanju klijenata u sporovima koji mogu nastati usled kašnjenja projekta, neizvršenja radova odnosno nekvalitetnog izvođenja radova, kršenja ugovora i drugih sporova koji mogu nastati u vezi sa građenjem.

Radni sporovi

VI

Naša ekspertiza u oblasti radnog prava proteže se na zastupanje klijenata u različitim vrstama sporovima u vezi sa radnim odnosima, uključujući postupke usled nezakonitog otkaza, tužbe u vezi sa diskriminacijom, sporove u vezi sa neisplaćenim naknadama i troškovima iz radnog odnosa kao i druge vrste sporova koji mogu nastati iz ugovornog odnosa zaposlenih i poslodavca.

Sporovi iz oblasti intelektualne svojine

VII

Naš tim advokata čine eksperti u zastupanju klijenata u postupcima pokrenutim povodom povrede prava intelekualne svojine.

Naše usluge obuhvataju zastupanje u sporovima u vezi sa zaštitom patenata, žigovima, autorskim pravima i poslovnim tajnama, efikasno štiteći intelektualnu imovinu naših klijenata.

Privredni prestupi i Postupci pokrenuti za krivična dela protiv privrede

VIII

Naša advokatska kancelarija zastupa klijente u postupcima privrednih prestupa, prekršajnim postupcima ali i krivičnim postupcima za krivična dela protiv privrede.

Nudimo stratešku odbranu, štiteći zakonska prava i interese naših klijenata.

M&A sporovi

IX

Sa sveobuhvatnom pravnom podrškom prilikom kupoprodaje firmi, sprovođenja statusnih promena i promena prave forme, naš tim pruža pravnu pomoć u zastupanju klijenata u sporovima koji proizilaze iz korporativnih transakcija.

Naša praksa uključuje rešavanje sporova u vezi sa kršenjem datih garancija, davanjem lažnih infromacija i drugim sporovima koji proizilaze iz predmetnih transakcijska.

Posavetujte se sa nama

Konsultujte se sa nama kako biste dobili najadekvatnije savete.
Naš tim je tu da istraži i pruži vam dragocene informacije.

Alternativno rešavanje sporova (ARS)

Nudimo usluge koje imaju za cilj pružanje brzih i praktičnih rešenja za sporove bez potrebe za skupim i dugotrajnim parnicama.

Naše veliko iskustvo u ARS-u obuhvata različite načine rešavanja sporova. Bilo da se radi o sporu proizašlom iz poslovne saradnje, radnog odnosa ili bilo kom drugom sukobu, mi nudimo naše iskustvo i stručnost, obezbeđujući da postignete praktično i brzo rešenje koje je u skladu sa vašim ciljevima.

Alternative Dispute resolution

Pregovaranje i Posredovanje u rešavanju sporova​

I

Specijalizovani smo za postupak pregovaranja radi postizanja obostrano prihvatljivih rešenja. Naše usluge posredovanja pružaju strukturirano i nepristrasno okruženje za otvorenu komunikaciju strana u sporu. ​

Naši iskusan tim koristi strategije koje podstiču produktivan dijalog između strana, što na kraju dovodi do efikasnog rešavanja spora. Uz obuku o naprednim tehnikama posredovanja, naš tim vodi proces, pomažući stranama da pronađu zajednički jezik i obostrano prihvatljiva rešenja.​

Zastupanje u vanparničnim postupcima

II

Zastupamo klijente i u vanparničnim postupcima, počev od postupka radi pristupa aktima privrednog društva shodno Zakonu o privrednim društvima, utvrđivanja vrednosti nenovčanog uloga, postavljanja privremenog zastupnika društva, do ostavinskih postupaka i postupaka civilne deobe nepokretnosti.

Kontakirajte nas danas

Ne dozvolite da neizvesnosti ometaju vaše planove.
Javite nam se danas i dozvolite nam da vam pomognemo u prevazilaženju pravnih izazova u Srbiji.

Arbitraža

Naše arbitražne usluge obuhvataju zastupanje klijenata pred domaćom i međunarodnom arbitražom. Imamo značajno iskustvo u zastupanju klijenata u arbitražnim postupcima, a naše poznavanje domaćih propisa obezbeđuje da arbitražni postupci koji se vode u Srbiji budu u skladu sa lokalnom regulativom.

Obezbeđujemo da klijenti dobiju profesionalne smernice, bilo da je u pitanju domaća ili međunarodna arbitraža i da su njihovi interesi dobro zaštićeni tokom celog postupka. Pored toga, naši advokati su i arbitri upisani u imenik arbitara Produktne berze u Novom Sadu kao i članovi Beogradskog arbitražnog centra.

arbitration

Domaća arbitraža

I

Zastupamo klijente u domaćim arbitražnim postupcima.

Uz naše poznavanje srpskih arbitražnih propisa klijentima pružamo stručne smernice i pružamo stručno i profesionalno zastupanje u cilju najefikasnijeg rešenja spora.

Međunarodna arbitraža

II

U postupcima sa inostranim elementom, naša stručnost u oblasti rešavanja sporova obuhvata i zastupanje u postupku međunarodne arbitraže, pružajući našim klijentima stručne pravne savete i strategije sa fokusom na srpsko pravo kao i na primenjive međunarodne ugovorime i konvencije.

Priznavanje i izvršenje strane odluke

III

Ne samo što zastupamo naše klijente u sudskim i arbitražnim postupcima, već ih zastupamo i u postupku priznavanja i izvršenja strane presude ili arbitražne odluke u Srbiji.

Kontaktirajte nas za stručno uputstvo

Potražite stručne smernice za pitanja o rešavanju svih vrsta sporova u Srbiji.
Obratite nam se da zajedno rešimo vaše pravne potrebe.

Posredovanje

Naše usluge posredovanja nude efikasnu platformu za strane u sporu da postignu obostrano prihvatljiva rešenja u kontrolisanom i prijateljskom okruženju. Obučeni smo za napredne tehnike posredovanja i posedujemo kapacitete da omogućimo produktivnu komunikaciju između strana u sporu.

mediation

Strukturirano posredovanje

I

Organiziramo strukturirane sesije medijacije, pružajući vođeni okvir za diskusije i osiguravajući da proces medijacije ostane fokusiran, orijentisan na ciljeve i produktivan.

Nepristrasno posredovanje

II

Naši posrednici ostaju nepristrasni tokom celog procesa, promovišući uravnotežen dijalog koji vodi do konstruktivnih odluka, uzimajući u obzir interese svih uključenih strana.

Istražite svoje pravne opcije

Spremni da istražite svoje mogućnosti prema srpskom zakonu?
Naš tim je tu da pruži uvid i rešenja prilagođena vašim potrebama.

Rešavanje sudskih sporova

Naša posvećenost zastupanju naših klijenata u sudskim sporovima predstavlja ključni deo naše prakse. Detaljno analiziramo činjenice vašeg slučaja i primenjujemo odgovarajuće pravne norme domaćih propisa kako bismo vam pružili brza, efikasna i željena rešenja.

Disputes in serbia

Međunarodno iskustvo, domaća ekspertiza

I

Naša advokatska kancelarija ima međunarodno iskustvo ali smo ekspeti za primenu domaćeg prava.

U tom smislu, nudimo pravna rešenja i zastupanje u kompleksnim postupcima koji obuhvataju kako primenu domaćeg prava tako i međunarodnih pravnih standarda.

Pristup orijentisan na klijenta

II

Uspeh i zadovoljstvo naših klijenata su naši glavni prioriteti. Naša filozofija usmerena na klijenta znači da kreiramo personalizovana rešenja koja su u skladu sa vašim jedinstvenim ciljevima.

Održavamo otvorenu komunikaciju tokom čitavog procesa, vodeći računa da ste dobro informisani o svim bitnim pitanjima u svakoj fazi postupka. Svedočanstva klijenata i njihove priče su potvrde naše posvećenosti da obezbedimo uspeh naših klijenata i povoljne rezultate.

Osigurajte pravnu prednost

Potražite stručne smernice za pitanja o rešavanju svih vrsta sporova u Srbiji.
Obratite nam se da zajedno rešimo vaše pravne potrebe.

Sportsko pravo

Naše usluge sportskog prava pokrivaju širok spektar usluga. Poznavajući zakone o oblasti sporta i untrašnje pravilnike i statute, pružamo sveobuhvatne savete našim klijentima, obezbeđujući poštovanje domaćih i međunarodnih propisa.

Samim tim naši klijenti mogu na nas da se oslone kako prilikom spotskog angažamana u Srbiji tako i onog koji imaju van naših granica s obzirom da obezbeđujemo da njihova prava i interesi uvek ostanu zaštićeni.

sports law

Zastupanje sportista

I

Pružamo sveobuhvatno pravno zastupanje sportista, kako u postupku pregovora o zaključenju ugovora o angažmanu, sponzorskih ugovora, kao i u postucima rešavanje pravnih sporova.

Naš cilj je da zaštitimo interese i prava sportista u različitim sportskim disciplinama.

Usklađivanje sportskih organizacija sa propisima

II

Naše usluge obuhvataju pružanje pravne podrške sportskim klubovima, udruženjima i savezima u usklađivanju njihovog rada sa regulatornim okvirom. x

Nudimo smernice kako bismo osigurali usklađenost sa važećim zakonima, pravilima i etičkim standardima.

Rešavanje sporova u sportu

III

Naš tim advokata pruža usluge zastupanja u postupcima rešavanja sporova, disciplinskim postupcima i arbitraža u okviru sportske industrije, na efikasan i efektivan način.

Zaštita intelektualne svojine

IV

Pružamo pravnu pomoć u postupku zaštite prava intelektualne svojine u oblasti sporta, uključujući žigove, brendiranje i ugovore o licenciranju.

Naša stručnost obezbeđuje efikasnu zaštitu intelektualne svojine u vezi sa sportskom industrijom.

Priprema ugovora u oblasti sporta

V

Naš tim pruža usluge prilikom izrade, analize i pregovaranja radi zaključenja ugovora o oblasti sporta.

Cilj nam je da na jasan način, definiše obaveze ugovornih strana, uz zaštitu interesa naših klijenta bez obzira da li su to sportisti, klubovi ili druge sportske organizacije.

Međunarodno sportsko pravo

VI

Pružamo asistenciju i u sporovima sa međunarodnim elementom kao i rešavanje pitanja usklađenosti poslovanja.

Pružamo pravne savete prilagođene svakom konkretnom klijentu, uzimajući u obzir jedinstvenosti svakog pojedinačnog slučaja.

Pravne Ekspertize na Dohvat Ruke

Najlakši način da se nosite sa kompleksnim srpskim pravom.
Naši iskusni advokati udaljeni su na klik od Vas. Zakažite svoje konsultacije odmah!

Sofija CeperkovicSofija Ceperkovic
14:20 31 May 24
Miljana TopicMiljana Topic
20:43 05 May 24
Tamara IlicTamara Ilic
19:54 05 May 24
Milena StamenkovicMilena Stamenkovic
16:40 05 May 24
Highly recommended!
Jovana ArsicJovana Arsic
14:31 25 Feb 24
NCR lawyers in Belgrade helped me draw up a contract with a foreign client.... They answered all my questions very professionally and quickly. I will be happy to continue working with them!read more
Vladimir ZbiljicVladimir Zbiljic
19:59 24 Feb 24
They helped us to open the company quickly, in the way that best suits our... business. Very professional and direct cooperation with lawyers in Belgrade.read more
Vladislav SateevVladislav Sateev
09:12 12 Sep 23
Nemanja is one of the best lawyers I’ve met. Fast to respond, always helpful... and just a good person. He helped me with many questions, so thank youread more
Jovan JovanovicJovan Jovanovic
18:51 30 Aug 23
I had a fantastic experience with Nemanja! Their professionalism and... responsibility were truly impressive. They did an excellent job, and I couldn't be happier with the results. Highly recommended!read more
Marijana RakićMarijana Rakić
12:20 21 Aug 23
I had a very positive experience working with lawyer Nemanja. His expertise and... dedication provided me with extremely useful support in opening my company and managing all legal aspects. Nemanja handled all legal formalities quickly and efficiently, providing me with a clear understanding of each step of the process. His attention to detail and ability to express complex legal concepts in a way that non-lawyers can understand really impressed me. Also, Nemanja's communication is outstanding; he was always available for questions and information, giving me a sense of security and support at all times. Without a doubt, I would recommend Nemanja to anyone looking for a reliable lawyer for legal matters. He is definitely a key member of the team that enabled me to run my company successfully.read more
Jovana ColicJovana Colic
12:12 21 Aug 23
I want to express my deep gratitude to the NCR law firm that recently assisted... me in the process of buying an apartment. Their service was extremely professional and efficient. They approached the drafting of the sales contract with a high level of precision and speed. I am particularly satisfied with their thoroughness when reviewing all documents related to the purchase of an apartment. Nemanja's accuracy and attention to detail impressed me. Great cooperation with Nemanja and his team allowed me to feel safe during the entire process.I wholeheartedly recommend the NCR Law Firm to anyone looking for professional and reliable support for legal services.read more
js_loader

Često Postavljana Pitanja iz Oblasti Rešavanja Sporova i ARS-a

Q

Šta je alternativno rešavanje sporova (ARS) i po čemu se razlikuje od tradicionalnih sudskih sporova?

Q

Kada treba da razmotrim ARS u odnosu na parnicu za rešavanje sporova?

A

ARS obuhvata metode rešavanja sporova kao što su pregovaranje, medijaciju i arbitražu, pružajući po pravilu brže a nekad i jeftinije načine rešavanja sporova u odnosu na tradicionalne sudske postupke. Cilje ARSa je brzo i efikasno rešavanje sporoma sa akcentom na postizanje sporazuma.

A

ARS je prikladan izbor kada tražite fleksibilniji, ekonomičniji i poverljiviji proces rešavanja sporova. To je posebno korisno za sporove u kojima je održavanje poslovnog odnosa ključno.

Q

Koja je uloga arbitra u arbitražnom procesu?

Q

Na koji način medijacija, odnosno posredovanje olakšava rešavanje sporova i koja je uloga posrednika?

A

Arbitar predstavlja neutralnu treću stranu koja vrši ocenu dokaza i argumenta koje su iznele obe strane i donosi pravno obavezujuću odluku, kao što to čini sudija.

A

Medijacija je postupak mirnog rešenja spora u kojem medijator pomaže stranama u postizanju obostrano prihvatljivih rješenja. Posrednik deluje kao neutralni fasilitator, usmeravajući diskusije i promovišući komunikaciju između strana.

Q

Da li je ishod arbitraže pravno obavezujući?

Q

Da li se ARS metode mogu primeniti na međunarodne sporove ili samo na domaće?

A

Da, arbitražne odluke su pravno obavezujuće i izvršne. Preduslov za navedeno je postojanje adekvatnog arbitražnog sporazuma odnosno arbitražne kaluzule kao i konačnost arbitražne odluke.

A

Metode ARS, uključujući arbitražu i medijaciju, mogu se efikasno primeniti i na domaće i na međunarodne sporove, odnosno sporove sa elementom inostranosti, nudeći prilagodljiva rešenja za različite pravne situacije.

Q

Koliko dugo proces ARS obično traje u poređenju sa parničnim postupcima?

Q

Da li su arbitraža i medijacija poverljivi procesi?

A

ARS postupci često kraće traju od tradicionalnih parnica, ali vremenski okvir može varirati u zavisnosti od složenosti spora i spremnosti strana da sarađuju.

A

Da, po pravilu arbitraže i medijacija po pravilu nude čak i viši nivo poverljivosti u odnosu na sudske postupke. Upravo poverljivost ovih postupaka jedna je od karakteristka koja može biti značajna za ugovoranje arbitraže ili rešavanje vašeg spora putem posredovanja odnosno medijacije.

Q

Po čemu se vaša advokatska kancelarija izdvaja u pružanju usluga ARS i zastupanju u arbitražnim postupcima u Srbiji?

Q

Možete li da podelite primere uspešnih slučajeva arbitraže i medijacije koje ste vodili u Srbiji?

A

Naša advokatska kancelarija kombinuje ekspertsko poznavanje srpskog prava sa velikim iskustvom u ARS, arbitraži i medijaciji. Nudimo prilagođena, efikasna i isplativa rešenja za rešavanje sporova, prevazilazeći jaz između domaće regulative i najboljih međunarodnih praksi.

A

Ne možemo navesti konkretne slučajeve u kojima smo zastupali naše klijete u arbitranim postupcima kao i drugim postupcima mirnog rešavanja spora a upravo zbog privatnosti navedenih sporova. Ono što možemo reći jeste da smo učestvovali u potupcima kako investicione tako i komercijalne arbitraže kao i postupcima posredovanja u rešavanju komercijalnih sporova.

Q

Koje su primarne usluge koje nudite u zastupanju sportista?

Q

Kako pomažete sportskim organizacijama da usklade svoje poslovanje sa propisima?

A

Naše usluge zastupanja sportista uključuju pregovore u postupcima zaključenja ugovora, ugovore o sponzorstvu i rešavanje pravnih sporova, obezbeđujući sveobuhvatnu podršku za profesionalne karijere naših klijenata.

A

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku sportskim klubovima, udruženjima i savezima u pogledu donošenja neophodnih akata radi postizanja usklađenosti sa regulatornim zahtevima.

Q

Možete li detaljnije da objasnite svoj pristup rešavanju sporova u oblasti sporta?

Q

Na koji način štitite prava intelektualne svojine u vezi sa sportskom industrijom?

A

Cilj jeste da se spor reši na najefikasniji način uz zadovoljenje interesa našeg klijenta. Upravo naša stručnost u rešavanju ove vrste sporova, kako disciplinskim tako i arbitražnim postupcima obezbeđuje da interesi naših klijenata budu ostvareni.

A

Specijalizovani smo za zaštitu intelektualne svojine u vezi sa sportskom industrijom, uključujući zaštitu žiga, pripremu i finalizaciju ugovora o licenciranju, obezbeđujući optimalnu zaštitu za naše klijente.

Q

Šta vaše usluge pregovaranja prilikom zaključenja sportskih ugovora izdvaja od drugih?

A

Naš tim pristupa detaljno analizi. izradi i pregovaranju svakako konkretnog ugovora sa ciljen da interesi našeg klijenta budu zadovoljeni ali i svih drugih uključenih strana.

Često Postavljana Pitanja iz Oblasti Rešavanja Sporova i ARS-a

P

Šta je alternativno rešavanje sporova (ARS) i po čemu se razlikuje od tradicionalnih sudskih sporova?

O

ARS obuhvata metode rešavanja sporova kao što su pregovaranje, medijaciju i arbitražu, pružajući po pravilu brže a nekad i jeftinije načine rešavanja sporova u odnosu na tradicionalne sudske postupke. Cilje ARSa je brzo i efikasno rešavanje sporoma sa akcentom na postizanje sporazuma.

P

Kada treba da razmotrim ARS u odnosu na parnicu za rešavanje sporova?

O

ARS je prikladan izbor kada tražite fleksibilniji, ekonomičniji i poverljiviji proces rešavanja sporova. To je posebno korisno za sporove u kojima je održavanje poslovnog odnosa ključno.

P

Koja je uloga arbitra u arbitražnom procesu?

O

Arbitar predstavlja neutralnu treću stranu koja vrši ocenu dokaza i argumenta koje su iznele obe strane i donosi pravno obavezujuću odluku, kao što to čini sudija.

P

Na koji način medijacija, odnosno posredovanje olakšava rešavanje sporova i koja je uloga posrednika?

O

Medijacija je postupak mirnog rešenja spora u kojem medijator pomaže stranama u postizanju obostrano prihvatljivih rješenja. Posrednik deluje kao neutralni fasilitator, usmeravajući diskusije i promovišući komunikaciju između strana.

P

Da li je ishod arbitraže pravno obavezujući?

O

Da, arbitražne odluke su pravno obavezujuće i izvršne. Preduslov za navedeno je postojanje adekvatnog arbitražnog sporazuma odnosno arbitražne kaluzule kao i konačnost arbitražne odluke.

P

Da li se ARS metode mogu primeniti na međunarodne sporove ili samo na domaće?

O

Metode ARS, uključujući arbitražu i medijaciju, mogu se efikasno primeniti i na domaće i na međunarodne sporove, odnosno sporove sa elementom inostranosti, nudeći prilagodljiva rešenja za različite pravne situacije.

P

Koliko dugo proces ARS obično traje u poređenju sa parničnim postupcima?

O

ARS postupci često kraće traju od tradicionalnih parnica, ali vremenski okvir može varirati u zavisnosti od složenosti spora i spremnosti strana da sarađuju.

P

Da li su arbitraža i medijacija poverljivi procesi?

O

Da, po pravilu arbitraže i medijacija po pravilu nude čak i viši nivo poverljivosti u odnosu na sudske postupke. Upravo poverljivost ovih postupaka jedna je od karakteristka koja može biti značajna za ugovoranje arbitraže ili rešavanje vašeg spora putem posredovanja odnosno medijacije.

P

Po čemu se vaša advokatska kancelarija izdvaja u pružanju usluga ARS i zastupanju u arbitražnim postupcima u Srbiji?

O

Naša advokatska kancelarija kombinuje ekspertsko poznavanje srpskog prava sa velikim iskustvom u ARS, arbitraži i medijaciji. Nudimo prilagođena, efikasna i isplativa rešenja za rešavanje sporova, prevazilazeći jaz između domaće regulative i najboljih međunarodnih praksi.

P

Možete li da podelite primere uspešnih slučajeva arbitraže i medijacije koje ste vodili u Srbiji?

O

Ne možemo navesti konkretne slučajeve u kojima smo zastupali naše klijete u arbitranim postupcima kao i drugim postupcima mirnog rešavanja spora a upravo zbog privatnosti navedenih sporova. Ono što možemo reći jeste da smo učestvovali u potupcima kako investicione tako i komercijalne arbitraže kao i postupcima posredovanja u rešavanju komercijalnih sporova.

P

Koje su primarne usluge koje nudite u zastupanju sportista?

O

Naše usluge zastupanja sportista uključuju pregovore u postupcima zaključenja ugovora, ugovore o sponzorstvu i rešavanje pravnih sporova, obezbeđujući sveobuhvatnu podršku za profesionalne karijere naših klijenata.

P

Kako pomažete sportskim organizacijama da usklade svoje poslovanje sa propisima?

O

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku sportskim klubovima, udruženjima i savezima u pogledu donošenja neophodnih akata radi postizanja usklađenosti sa regulatornim zahtevima.

P

Možete li detaljnije da objasnite svoj pristup rešavanju sporova u oblasti sporta?

O

Cilj jeste da se spor reši na najefikasniji način uz zadovoljenje interesa našeg klijenta. Upravo naša stručnost u rešavanju ove vrste sporova, kako disciplinskim tako i arbitražnim postupcima obezbeđuje da interesi naših klijenata budu ostvareni.

P

Na koji način štitite prava intelektualne svojine u vezi sa sportskom industrijom?

O

Specijalizovani smo za zaštitu intelektualne svojine u vezi sa sportskom industrijom, uključujući zaštitu žiga, pripremu i finalizaciju ugovora o licenciranju, obezbeđujući optimalnu zaštitu za naše klijente.

P

Šta vaše usluge pregovaranja prilikom zaključenja sportskih ugovora izdvaja od drugih?

O

Naš tim pristupa detaljno analizi. izradi i pregovaranju svakako konkretnog ugovora sa ciljen da interesi našeg klijenta budu zadovoljeni ali i svih drugih uključenih strana.

Uvid u Našu Stručnost

Arbitration proceedings Serbia

Da li je arbitraža bolji mehanizam za rešavanje sporova od sudskog postupka?

Mnoge firme prilikom zaključenja poslovnih ugovora najmanje pažnje posvećuju odeljku koji reguliše mehanizam rešavanja sporova. Polazeći od uverenja da će poslovna saradnja biti sprovedena bez ...
Read more
ICSID arbitraža United Media v. Srbija

United Media tužila Srbiju pred ICSID arbitražom

United grupa i SBB pokrenuli su međunarodnu investicionu arbitražu protiv Republike Srbije pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu.
Read more

Nemanja is attorney at law and founder of the law firm NCR Lawyers. Additionally, Nemanja is on the permanent list of arbitrators for the Commodity Exchange in Novi Sad and is also a member of the Belgrade Arbitration Center.

In his career, Nemanja has been involved in numerous complex legal transactions and has collaborated with clients from various industries. Dynamic and innovative in finding the best solutions for clients, Nemanja primarily focuses on corporate law, dispute resolution, and arbitration. Additionally, Nemanja’s legal expertise includes the protection of intellectual property for both domestic and international clients.

He completed his undergraduate and master’s studies at the Faculty of Law, University of Belgrade. Part of his master’s studies was completed at the Europa Institute in Saarbrücken as part of the Erasmus+ program.

Areas of Practice: