Ovaj članak je takođe dostupan na: English

Oblasti rada

Kad god smo vam potrebni, šta god da je upitanju, Advokatska kancelarija NCR lawyers je spremna da vam pomogne. Advokatska kancelarija NCR lawyers pruža širok spektar pravnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori.


Pružamo pravne usluga u širokom krugu industrija i pravnih oblasti.

Rešavanje sporova

U Advokatskoj kancelariji NCR lawyers naši advokati se oslanjaju na svoje bogato iskustvo, pouzdanu procenu i stručnost da bi razvili advekvatnu procesnu strategiju – uvek uzimajući u vidu vaše poslovne ciljeve. Mi sarađujemo sa našim klijentima radi upravljanja rizicima i izbegavanja sudskih postupaka kad god je to moguće. Međutim, kada je parnica neizbežna, stručno i efikasno analiziramo pregovaračke slabosti protivnika i osmišljavamo optimalne proceduralne taktike ili strategije za budući sudski postupak.


Naš tim za rešavanje sporova koristi najprikladnije alate i strategije za svaku fazu procesa i svaku situaciju. Blagovremenom upotrebom inovativnih tehnika alternativnog rešavanja sporova ili veštim i ubedljivim zastupanjem u sudnici, možete računati na to da će naši advokati maksimizovati vaše izglede za uspešan ishod spora. Takođe, radimo sa vama na proceni i upravljanju vašim rizicima u vezi sa pravnim troškovima spora i nastojeći da umanjimo verovatnoću budućih sudskih postupaka.


Naša praksa u oblasti rešavanja sporova između ostalog obuhvata:

- Upravni sporovi -

NCR ima veliko iskustvo u pružanju pomoći klijentima u uspravnim postupcima i sporovima protiv državnih agencije i drugih nadležnih državnih organa, uključujući upravne postupke koji uključuju osporavanje licenci, dozvola i izmena i dopuna ugovora o javno-privatnom partnerstvu i drugo.

- Privredni sporovi -

Savetujemo neka od najpoznatijih privrednih subjekata u prepoznavanju i upravljanju poslovnim rizicima koji se mogu javiti u privrednim postupcima i ponosimo se našim rešenjima i komercijalnim pristupom. Privredni sporovi predstavljaju srž naše advokatske prakse, a naš tim je ima izuzetno iskustvo u ovim sporovima bez obzira na forum pred kojim se rešavju – bilo da radimo na sudovima, arbitražnim tribunalima ili bilo kojim drugim specijalnim sudovima, regulatorom ili ombudsmanom.

- Potrošački sporovi i sporovi povodom povrede prava konkurecije -

Broj zemalja koje su regilisale pitanje prava konkurecije i zaštite potrošača kao i pitanja koja se bave kartelskim udruživanjima, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog položaja i/ili pitanja kontrole i prijava koncentracija je sve veći. Prema tome, privrednim društvima su potrebni saveti iskusnih advokata za zaštitu konkurencije, koji razumeju pitanja zaštite konkurencije i koji mogu da pronađu odgovarajuća rešenja za probleme koji se javljaju kod zaštite prava konkurencije i prava potrošača. Kao rezultat toga, zastupanje u postupcima u vezi sa privrednom konkurencijom su sve važniji za kompanije kako u postupcima zaštite svog tržišnog položaja tako i u slučaju malicioznih optužbi da krše odredbe o zaštiti konkurecije i potošača.

Naš advokatski tim za zaštitu konkurecije i potrošača kombinuje našu stručnost i iskustvo kako bi smo pružili efikasnu i blagovremenu pravnu zaštitu u svim postupcima koji se vode u oblasti zaštite konkurencije i prava potrošača.

- Ustavne žalbe & ECHR -

Ljudska prava regulisana su Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i svaki pojedinac ima pravo da zahteva pravnu zaštitu pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava u slučaju njihovog ugrožavanja ili povrede. Stručnost advokata je od ključne važnosti za zaštitu ljudskih prava, a sa našim velikim iskustvom u zastupanju klijenata pred Ustavnim sudom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Advokatska kancelarija NCR lawyers predstavlja savršen izbor za vas.

- Građevinski sporovi -

Advokatska kancelarija NCR lawyers predstavlja pravi izbor za vodeće privredne subjektra koji traže prvoklasnu stručnost i zastupanje u građevisnkim sporovima i sporovima povodom nepokretosti. Naši klijenti nam se često obraćaju za rešavanje imovinsko-pravnih i finansijskih sporova, sporova provodom materijalnih nedostataka objekta kao i sporovima u oblasti energetike i infrastrukturkture.

- Radni sporovi -

Naši advokati za radno pravo i poznati su po kreativnim i inovativnim veštinama savetovanja kao i, kada je to potrebno, vrlo uspešnom vođenju radnih sporova i sporova mobinga na radu. Advokatska kancelarija NCR lawyers zastupa domaća i internacionalna preduzeća u pogledu čitavog niza pitanja radnog prava koja se mogu javiti u sudskim i drugim postupcima.

- Sporovi u oblasti intelektualne svojine -

Pružamo usluge zastupanja i savetovanja u sporovima koji se odnose na patente, žigove, autorska prava, poslovne tajne i druga prava intelektualne svojine bez obzira da li se radi o parničnim postupcima, arbitražama i postupcima posredovanja i medijacije. Imamo veliko iskustvo u savetovanju u ugovornim sporovima koji se odnose na intelektualnu svojinu. Naša stručnost obuhvata niz industrijskih sektora, uključujući zdravstvo, tehnologiju, telekomunikaciju i potrošačke proizvode.

Naši pravnici, od kojih mnogi imaju naučne kvalifikacije, upoznati su sa kompleksnim tehnologijama i razvijaju duboko razumevanje poslovanja naših klijenata. Ovo znanje koristimo za pružanje komercijalnih i isplativih rešenja za sporove u vezi sa intelektualnom svojinom i monetizaciju vrednosti intelektualne svojine naših klijenata.

- Privredni kriminal, presupi & prekršaji

NCR’s team of dispute resolution lawyers understands that settlement negotiations facilitated by third-party mediation often produce successful outcomes achieved faster and less expensively than through conventional litigation. Mediation offers the added benefits of allowing the parties to preserve vital business relationships and maintain confidentiality over sensitive information.

NCR’s dispute resolution lawyers are trained and experienced in the advocacy skills you need for a successful mediation. Let our expertise help you realize the benefits of a mediated solution, so you can get back to business.

Our Law firm offers clients assistance, representation and legal advice at all stages of the arbitration process. Our services include pre-arbitral negotiations, the conduct of arbitral proceedings and advocacy at trial. We also appear before national courts to enforce or resist enforcement of international arbitration agreements and arbitral awards, as well as to prosecute or defend applications for interim measures in support of arbitration.

- M&A i kompanijski sporovi -

Advokatska kancelarija NCR lawyers pružan pun spektar usluga vezanih za M&A sporovima i korporativnim sporovima koji mogu da se jave. NCR advokati imaju iskustvo u svim aspektima M&A transakcija i veliku stručnost u svim granama industrije. Regionalne kompanije, banke i investicioni fondovi pružili su poverenje Advokatskoj kancelariji NCR lawyers da razume njihove poslovne zahteve i rešava njihove najsloženije i potencijalno štetne transakcione sporove. Karakteristika rešavanja ovih sporova je strateški, a ne mehanički pristup po kome smo mi prepoznatljivi.

Dostupni smo 24/7

+381/67-70-49-551

Ili

Zakažite svoju prvu konsultaciju