Treći paket ekonomskih mera privredi

Ekonomske mere tokom Covida Srbija

Na sednici Vlade 11. februara 2020. godine usvojena je između ostalog i Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu „Program“).

Kao i u 2020. godini novi Program kao mere podsticaja predviđa direktna davanja koja predstavljaju bespovratna sredstva koja se isplaćuju privrednim subjektima u privatnom sektoru na način i pod uslovima koji su predviđeni Programom.

Ko ima pravo na direktna davanja?

Pravo na direktna davanja mogu ostvariti domaći privredni subjekti u privatnom sektoru koji nisi korisnici javnih sredstava i koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa odnosno do 13. februara 2021. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV. Takođe, neophodno je da ovim privrednim subjektima nije poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja privremeno oduzet PIB. Pravo na pomoć imaju i ogranci predstavništava stranih pravnih lica.

Pored toga, pravo na isplatu direktnih davanja mogu da ostvare i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa.

S druge strane pravo na direktna davanja nemaju banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca

Šta mere obuhvataju?

Podsticaji privatnom sektoru obuhvataju uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koja predstavljaju bespovratna novčana sredstva u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine odnosno 15.450,12 dinara po zaposlenom. Predmetna direktna davanja isplaćivaće se za tri meseca (u aprilu, maju i junu 2021. godine).

Dobijena direktna davanja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Kako se prijaviti za pomoć?

Privredni subjekti mogu da prihvate predmetnu pomoć davanjem posebne izjave na portalu Poreske uprave e-Porezi od 1. marta 2021. godine.

Bitno je imati u vidu da se predmetna izjava daje posebno za svako direktno davanje, i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuju direktna davanja.

Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Otvaranje računa i isplata sredstava

Radi isplate direktnih davanja, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun kod banke koja u momentu stupanja na snagu ove uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta(u daljem tekstu: „COVID račun“). Uprava za trezor i banka ne mogu naplatiti naknadu, niti druge troškove tog računa. Po prenosu novčanih sredstava od nadležnog ministarstva, Uprava za trezor vrši prenos sredstava privrednim subjektima u privatnom sektoru na njihove COVID račune. Sredstva na COVID računu izuzeta su od prinudne naplate.

Privredni subjekt koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke iz prethodnog stava kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

U slučaju da privredni subjekt usled nepravilnog izvršenja platne transakcije greškom prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune lica kojima nisu namenjena sredstva po osnovu direktnog davanja u skladu sa Programom, banke po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, sprovode analizu svakog konkretnog slučaja i u situacijama kada ocene da je u pitanju nenamerna greška privrednog subjekta i kada bez odlaganja taj subjekat želi da nadoknadi sredstva na namenskom računu, banke za potrebe vraćanja konkretnih novčanih sredstava na namenski račun uklanjaju sistemsku internu kontrolu i omogućavaju svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa.

Obračun broja zaposlenih

Predviđene su isplate u aprilu, maju i junu 2021. godine i to u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podnet Obrazac PPP-PD i to do 31. marta (za februar), 30. aprila (za mart) i 31. maja (za april). Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za jedan, osim u slučaju kada preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik ili preduzetnik drugo lice imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije. Broj zaposlenih uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenih sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz Obrasca PPP-PD za odgovarajući obračunski period.

S druge strane broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca.

Gubitak prava na pomoć

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje pomoći ukoliko do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Takođe, firme koje isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na pomoć.

Privredni subjekti koji izgube pravo na pomoć dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa predmetnom temom, budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla office@ncrlawyers.com ili putem telefona +381677049551.