United Media tužila Srbiju pred ICSID arbitražom

ICSID arbitraža United Media v. Srbija

United grupa i SBB pokrenuli su međunarodnu investicionu arbitražu protiv Republike Srbije pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu (u daljem tekstu „ICSID“).

Već dugo su prisutne tenzije između članova United grupe u Srbiji sa jedne strane i predstavnika vlasti sa druge strane. United grupa se već ranije obraćala i Evropskoj uniji sa navodima da država sprovodi kampanju protiv članica United grupe u Srbiji. Sukob je još više eskalirao kada je United grupa optužila Telekom i Telenor da su napravili kartelski dogovor radi narušavanja poslovanja SBBa kao članice United grupe u Srbiji.

Zahtev za pokretanje postupka United grupe zaveden je 4. februara od strane sekretara ICSIDa, a za sada detalji nisu poznati izuzev da se radi o sporu u oblasti telekomunikacija. Navodi se i da tužioce United grup B.V., Adria Serbia Holdco i SBB zastupaju njujorška advokatska kancelarija Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan i domaća Moravčević Vojnović i partneri AOD in cooperation with Schönherr, dok za sada Republika Srbija nije izabrala advokatsku kancelariju koja će sarađivati sa Javnim pravobranilaštvom.

Tužioci su tražili zaštitu na osnovu Bilateralnog sporazuma o zaštiti i podsticanju investicija koji je zaključen između Srbije i Holandije 2003. godine a stupio na snagu 1. marta 2004. godine (u daljem tekstu „BIT“).

Treba imati u vidu da predmetni BIT predviđa da ukoliko dođe do spora između investitora i države domaćina, strane u sporu treba da teže da isti reše na miran način. Tek ukoliko stranke u spornu ne budu u mogućnosti da reše spor na miran način i to u roku od tri meseca od dana kada su podnele zahtev za mirno rešavanje spora, oštećena strana ima pravo da pokrene investicioni postupak pred jednim od arbitražnih institucija predviđenih u sporazumu.

Imajući navedeno u vidu za očekivati je da je United grupa uputila zahtev za mirno rešavanje spora Srbiji najkasnije tokom oktobra 2020. godine, te da u međuvremenu nije došlo do sporazumnog rešenja sa državom.

Za sada još uvek nema nikakvih podataka o visini predmetnog zahteva. Ukoliko je Unitied grupa ispoštovala proceduru očekuje se donošenje odluke o pokretanju arbitražnog postupka kada će se više znati o tužbenom zahtevu.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa predmetnom temom, budite slobodni da nas kontaktirate putem imejla office@ncrlawyers.com ili putem telefona +381677049551.